Repertoire

Pärt, Arvo - Kanon Pokajanen, Gebed na de Kanon

Gebed na de Kanon

Vladïko Hristye Bozhe,
izhe strastmi svoimi strasti moya istselivïy
i yazvami svoimi yazvï moya uvrachvavïy,
daruy mnye, monogo Tyebye
pregreshivshemu, slyezï umileniya:
srastvori moyemu tuelu ot obo
nyaniya Zhivotvoryashchago Tyela
Tvoyego, i nasladi dushu moyu
Tvoyeyu Chestnoyu Kroviyu ot goryesti,
yeyuzhe mya soprotivni napoli;
vozvïsi moy um k tebye, dolu ponikshiy,
vozvye di ot propasti pogibyeli :
yako nye imam pokayaniya,
nye imam imilyemiya, nye imam slyezï
utyeshityelnïya, vozvodyashchiya chada ko
svoyemu na slediyu.
Omrachihsa umom v zhityeyskih strastyeh,
nye mogu vozzreti k tyebye v bolezni,
nye moguzo gretisya slyezami,
yazhe k tyebye lyubve.
No, Vladïko Gospodi Iisyse Hristye,
sokrovishche blagih,
daruy mnye pokayaniye vsyetseloye
i syerdtse lyubo trudnoye vo vzïskaniye
Tvoye, daruy mnye blagodat Tvoyu
i obnovi vo mnye zraki Tvoyego obraza.
 
Ostavih Tya, nye ostavi menye;
izïdi na vzïskaniye moye,
vozvyedi k pazhiti Tvoyey
i soprichti mya ovtsam izbrannago
Tvoyego stada, vospitay mya s nimi
ot zlaka Bozhestvyennïh Tvoih Tainstv,
molitvami Prechistïya Tvoyeya Matyere
ivsyeh svyatïh Tvoih.
 
Amin.

Gebed na de kanon

Heer Jezus Christus God,
U die door Uw lijden mij van mijn hartstochten heeft bevrijd
en die door Uw wonden mijn wonden heeft verzorgd,
schenk mij, die zwaar tegen u gezondigd heeft, tranen van berouw.
Doordring mijn lichaam met de heerlijkheid
van uw levendmakend lichaam
en verzoet door uw kostbaar bloed de bitterheid
waarmee de tegenstanders mijn ziel hebben doordrenkt.
Verhef mijn neergebogen geest tot U
en leid hem omhoog uit de afgrond van het verderf
want ik heb geen berouw, geen wroeging
en geen bevrijdende tranen die kinderen naar hun erfenis leiden.
Mijn geest is verduisterd door de hartstochten van het leven,
ik kan in mijn zwakheid niet opzien naar U,
ik kan niet in vuur geraken door tranen uit liefde tot U.
Maar U Heer Jezus Christus, Almachtige,
schenk mij volledig berouw
en een ijverig hart bij het zoeken naar U.
Schenk mij Uw genade en vernieuw in mij
het schepsel naar Uw beeld.
Ik heb U verlaten – verlaat mij niet!
 
Ga op weg om mij te zoeken!
Leid mij terug naar Uw weide
en reken mij tot de schapen van Uw uitverkoren kudde.
Voed mij en hen met het groen van Uw goddelijk mysterie
door de voorbeden van Uw maagdelijke Moeder en al Uw heiligen.
Amen.

< vorige pagina