Repertoire

Pärt, Arvo - Kanon Pokajanen, Ode V

Ode V

Bozhiim svyetom Tvoim, Blazhe,
utrenyuyushchih Tï dushï lyuboviyu
ozari, molyusya,Tya vyedyeti, Slovye
Bozhiy, istinnago Boga,
ot mraka grehovnago vzïvayushcha.
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.
 
Vspomyani, okayannïy chelovyeche,
kako Izham, klyevyetam, razboyu,
nyemoschchem lyutïm zveryem,
grehov radi poraboshchen yesi;
dushe moya greshnaya,
togo li voshotyela yesi?
Pomiluy mya, Bozhe, pomiluy mya.
 
Trepeshchut mi udi,
vsyemi bosotvorih vinu: ochima vzirayay,
ushima slïshay, yazïkom zlayagolyay,
vsyego syebye geyennye predayay;
dushe moya greshnya,
syego li voshotyela yesi?
Slava Ottsu i Sïnu
i Svyatomu Duhu.
 
Bludnika i razboynika
kayushisya priyal yesi,
Spase, az zhe yedin lyenostiyu grehovnoyu
otyahchihsya i zlïm dyelom poratihsya;
dushe moya greshnaya,
syego li voshotyela yesi?
I nïnye i prisno
i vo vyeko vyekov. Amin.
Divnaya i skorayamoschchenitse
vsyem chelovyekom, Mati Bozhiya,
pomozi mnye nyedostoynomu,
dusha bomoya greshnaya togo voshotye.
 
Ode V
Verlicht door Uw Goddelijk licht,
ontwaken 's morgens de zielen uit liefde
tot U, ik roep U aan,Woord van God, dat
ze U herkennen, de ware God die terugroept
uit de duisternis der zonden.
Erbarm U over mij, o God, erbarm U!
 
Gedenk, armzalig mens,
dat je door de zonden overgeleverd bent
aan leugens, laster, misdaad, ziekten
en wilde dieren.
Mijn zondige ziel,
heb je dit gewild?
Erbarm U over mij, o God, Erbarm U!
 
Mijn leden beven,
want met dezen heb ik mij schuldig
gemaakt: met de ogen ziend, met de oren
horend, met de tong kwaad sprekend heb
ik mij volledig overgeleverd aan de hel.
Mijn zondige ziel, heb je dit gewild?
Ere zij de Vader en de Zoon
en de Heilige Geest.
 
De verloren zoon en de boetvaardige boef
aan het kruis hebt U vergiffenis geschonken,
o Verlosser. Op mij echter drukt
slechts zondige traagheid en ik ben de
slaaf van kwade daden. Mijn zondige ziel,
heb je dit gewild?
Nu en immer
en van eeuwigheid tot eeuwigheid. Amen.
Wonderbare en snelle hoedster
aller mensen, Moeder Gods,
help mij onwaardige;
want dit heeft mijn zondige ziel gewild.

< vorige pagina