Repertoire

Rachmaninov, Sergej - Vespers, 12. Slavoslovie velikoje

 

Slavoslovie velikoje
Slava v vyshnikh Bogu, i na zemli mir,
v chelovetsekh blagovoleniye.
Hvalim Tya, blagoslovim Tya,
klanyayem Ti sya, slavoslovim Tya,
blagodarim Tya velikiya radi slavi Tvoyeya.
Ghospodi, Tsaryu Nebesny, Bozhe Otche, fsederzhitelyu.
Ghospodi, Syne Yedinorodny, Iisuse Hhriste
i Svyatye Dushe.
Ghospodi Bozhe, Agnche Bozhiy, syne Otech,
vzemlyai greh mira, pomiluy nas:
vzemlyai grehi mira,
priimi molitvu nashu.
Sedyai odesnuyu Ottsa pomiluy nas.
Yako Ty yesi yedin svyat,
Ty yesi edin Ghospod, Iisus Hhristos,
v slavu Boga Otsa. Amin.
Na vsyak den blagoslovlyu Tya
i voskhalyu imya Tvoe vo veki i v vek veka.
Spodobi, Ghospodi, v den sei bez grekha sokhranitisya nam.
Blagosloven yesi, Ghospodi, Bozhe Otets nashikh,
i khvalno i proslavleno imya Tvoye vo veki. Amin.
Budi, Ghospodi, milost Tvoya na nas,
yakozhe upovakhom na Tya.
Blagosloven yesi, Ghospodi, nauchi mya opravdaniem Tvoyim.
Ghospodi pribezhishche byl yesi nam v rod i rod.
Az reh: Ghospodi, pomiluy mya,
istseli dushu moyu, yako sogreshih Tebe.
Ghospodi, k Tebe pribegoh,
nauchi mya tvoriti volyu Tvoyu, yako Ty yesi Bog moy,
yako u Tebe istochnik zhivota.
Vo svete Tvoem uzrim svet.
Probavi milost Tvoyu vedushchym Tya.
Svyatyi Bozhe, Svyatyi Krepkyi, Svyatyi Bezsmertnyi,
pomiluy nas.(3x)
Slava Otsu, i Synu, i Svyatomu Dukhu,
i nine i prisno, i vo veki vekov. Amin.
Svyatyi Bozhe, Svyatyi Krepkyi, Svyatyi Bezsmertnyi,
pomiluy nas.

 

De grote lofzang 
Ere zij God in den hoge, en vrede op aarde,
in de mensen een welbehagen.
Wij prijzen U, wij loven U,
wij aanbidden U, wij verheerlijken U,
wij danken U voor Uw grote heerlijkheid.
O Heer, hemelse Koning, God de almachtige Vader.
O Heer, de enig geboren Zoon, Jezus Christus
en de Heilige Geest.
O Here God, Lam Gods, Zoon des Vaders,
die de zonden van de wereld wegneemt, wees ons genadig.
U die de zonden van de wereld wegneemt,
ontvang ons gebed.
U die zit aan de rechterhand des Vaders,
wees ons genadig.
Want U alleen bent heilig,
U alleen bent de Heer, Jezus Christus,
tot glorie van God de Vader. Amen.
 
Elke dag zal ik U loven
en Uw naam prijzen tot in alle eeuwigheid.
Behoed ons, o Heer, deze dag voor onze zonden.
Gezegend zijt Gij, o Heer, God van onze vaders,
en geprezen en geloofd is Uw naam voor altijd. Amen.
Laat Uw genade, o Heer, op ons rusten,
want onze hoop is op U gevestigd.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw geboden.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw geboden.
Gezegend zijt Gij, o Heer, leer mij Uw geboden.
 
Heer, U bent onze toevlucht
van geslacht tot geslacht.
Ik heb gezegd: Heer, wees ons genadig,
louter mijn ziel, want ik heb tegen U gezondigd.
Heer, ik smeek U,
leer mij Uw wil te doen, want U bent mijn God;
want de bron des levens is met U,
en in Uw licht zullen wij licht zien.
Laat voor altijd Uw genade op hen die U kennen.
 
Heilige God, Heilige Almachtige, Heilige Onsterfelijke,
wees ons genadig. (3x)
Glorie aan de Vader, en aan de Zoon, en aan de Heilige Geest,
Voor nu en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heilige Onsterfelijke, ben ons genadig.
Heilige God, Heilige Almachtige, Heilige Onsterfelijke,
wees ons genadig.

 


< vorige pagina